Verhalen en belevingen

Geschiedenis Tsjerkepaad over 2005


23-07-2020

Geschiedenis Tsjerkepaad over 2005  en voorwoord in de gids van commissaris van de Koningin Ed Nijpels.

Tsjerkepaad trok in 2004 veel belangstellenden, niet alleen uit Friesland, maar ook uit andere provincies en uit het buitenland. Het beviel zo goed dat alle kerken, op één na (de kerk van Sondel) besloten om het jaar daarop weer mee te doen. Ook andere kerken uit ZW Friesland gaven zich op. Er werd een nieuwe Tsjerkepaadgids gedrukt, dit jaar met een gele omslag. Alle deelnemende kerken werden erin opgenomen met een beschrijving en routekaart. Nieuw op de Liembultenroute waren kerken uit Stavoren (PKN), Molkwerum (PKN), Hemelum (Russisch Orthodox Klooster), Langweer (PKN), Gaastmeer (PKN), it Heidenskip (PKN), Heeg (PKN en RK), Hommerts Jutrijp (PKN), Blauwhuis (RK) en Westhem (in beheer van Stichting Alde Fryske Tsjerken) Er kwam ook een tweede regionale route, de Noard Westergoaroute, met open kerken in Bolsward en omliggende plaatsen. Kerken op deze route waren: de Martinikerk (PKN) en de Martinuskerk (RK),beide uit Sneek. Uit Bolsward gaven 4 kerken zich op: De Martinikerk (PKN). De Franciscuskerk (RK), de Doopsgezinde kerk en de v.m. Broerekerk. Verder kerken uit IJsbrechtum (PKN), Tirns (PKN), Nijland (PKN), Burgwerd (PKN), Kubaard (PKN), Hichtum (PKN), Wommels (PKN), Hidaard (PKN), Schraard PKN), Longerhouw (PKN), Schettens (PKN), Tzum (PKN), Boazum (PKN), Wiuwert (PKN), Britswert (PKN), Reahûs (RK), Lytsewierum (PKN), Waaksens (PKN) 2 kerken uit Lollum (v.m. Hervormd en Gereformeerd), 2 kerken uit Itens (PKN en Doopsgezind) 2 kerken uit Easterein (PKN de v.m. Gereformeerde kerk, omgebouwd tot atelier) en 2 kerken uit Witmarsum (PKN en contourkerk Menno Simons. De kerken gingen nu, anders dan in 2004, zoveel mogelijk zelf de openstelling organiseren, met ondersteuning en begeleiding van de Projectcommissie vanuit de RVK Fryslân. Dini Stavenga – Van der Waals droeg, vanwege andere drukte, het stokje over aan Gerrit Groeneveld, die vanaf 2005 voorzitter van de Projectcommissie Tsjerkepaad werd. Vanaf 2005 maakten drie partijen de organisatie van Tsjerkepaad mogelijk. Dat waren naast de RVK in Fryslân, het Friesch Dagblad (financiering gids en berichtgeving) en het Provinciaal Diensten Centrum (PDC) in Leeuwarden, dat de plaats innam van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De kerken gingen in 2005 niet 10x open, zoals in 2004, maar 11x op zaterdagmiddagen in de maanden juli en augustus t/m het 2e weekend in september (Monumentenweekend). Het project Tsjerke Iepen van het Friesch Dagblad werd gestopt en geïntegreerd in Tsjerkepaad. Wekelijks zorgde het FD in zijn krant voor een uitgebreide berichtgeving. Daarnaast zorgde het FD voor de druk en financiering van de Tsjerkepaadgids. In de kerken werden bijbelcitaten gelegd ter bezinning van de bezoekers, bijvoorbeeld deze: “Lokkich wa ’t wenje yn it hûs fan God.” (Psalm 84:5)
De start van Tsjerkepaad 2005 was in de kerk van IJsbrechtum, op 2 juli. Na het openingswoord van de voorzitter, de presentatie van de kerk en orgelspel, konden de bezoekers een fietstocht maken langs kerken in Tirns, Reahûs en Easterein.

Voorwoord in de gids van 2005:
In het doorgaans vlakke land van Fryslân zijn de kerken kenmerkende bakens. Ze geven reliëf aan de ruimte en vormen gedenktekens van geloof en vertrouwen door de eeuwen heen. Alleen, als je dichterbij komt, dan ontdek je dat die kerken op slot zitten. Je kunt er doordeweeks niet zomaar binnengaan om tot rust te komen of om iets te proeven van de vroomheid, die er in hout en steen tot uitdrukking is gebracht. Daarom verheugt het mij, dat het besef doorbreekt dat dit anders zou moeten. Kerkelijke gemeenschappen gaan beseffen dat de kerk niet alleen van hen is, maar midden in de gemeenschap staat. Vandaar het streven om de gebouwen vaker open te stellen. Voor iedereen! Voor mensen uit de omgeving en voor de vele toeristen, die Fryslân bezoeken. Graag wens ik de kerken die meedoen aan Tsjerkepaad een goede ontdekkingsreis toe.

Terug naar overzicht

Tsjerkepaad werkt samen met:
 
Copyright 2024: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl