Verhalen en belevingen

Geschiedenis Tsjerkepaad over 2007


24-08-2020

Opening van de Turfroute en de geschiedenis Tsjerkepaad over 2007: 

Nieuwe route: Turfroute in ZO Fryslân, start op 7 juli 2007 in de Rooms Katholieke Kerk in Gorredijk Pastoor L.M. van Ulden vertelde tijdens de opening in de RK Kerk te Gorredijk, hoe hij indertijd als pastoor meewerkte aan de opening van de Compagnonsvaart. Vervolgens werden wegen lantaarns, bruggen en sluizen opgeknapt. Zo is het ook met de open kerken. Openstelling leidt tot vernieuwing van het kerkelijk leven. Klaas Bruinsma maakte speciaal voor de opening een gelegenheidsgedicht:
Elts dy ’t op it Tsjerkepaad giet yn it leauwe.
dy giet de goede, wol faak swiere wei.
Mar hoe ’t ek it pylgerpaad ôfmêdzje mei,
syn hert sil wis fan ’t hearlik doel grif bliuwe. (Friesch Dagblad, 3 juli 2007)

Geschiedenis over 2007. In dit jaar  werd vanuit de kerngroep op aangeven van Jouke Bouma een ontwerp voor een logo/ vlag van Tsjerkepaad gemaakt. De vlag werd aangeboden aan alle deelnemende kerken. Daarmee konden de kerken laten zien dat ze open waren. Beschrijvingen van de kerken en activiteiten werden vermeld in de nieuwe gids, die dit jaar een paarse kleur kreeg. De gidsen kwamen voor 1 Euro te liggen in de kerken en in VVV kantoren. In 2007 kwam er een website: www.Tsjerkepaad.nl, die al gauw veel werd bekeken. De kerngroep werd gevormd door Gerrit Groeneveld (voorzitter/coördinator namens RVK Fryslân), Michiel Nauta (penningmeester), Frida Nauta (secretaris vanaf 2007), Koos Boomsma (afgevaardigde RVK Fryslân), Gezinus Kok (Kerspelroute), Piety Sieperda (Missionaire toerusting PKN in Friesland), Hilleen de Jong (ZW Tsjerkepaad) en Jouke Bouma (ZO Tsjerkepaad, gids en website). Er kwamen steeds meer taken bij voor de kerngroep. Deze functioneerde ook steeds meer zelfstandig, al was het onder verantwoordelijkheid van de RVK Fryslân. De financiering vanuit de Raad van Kerken bleek echter bij lange na niet meer toereikend te zijn. Dat was ook, omdat het Friesch Dagblad besloot om de gids niet langer te financieren. Gelukkig werd er een nieuwe partner gevonden in het Regionaal Diensten Centrum van de PKN (RDC), die het Friesch Activiteiten Fonds inbracht voor de financiering. De kerngroep kreeg van het RDC ook de beschikking van een functionaris van het Dienstencentrum en er mocht vergaderd worden in het gebouw van het RDC in Leeuwarden. Er kwam in 2007, weer een nieuwe route bij,: de Turfroute in ZO Fryslân, met kerken uit Mildam (Stichting Alde Fryske Tsjerken) Katlijk (Stichting Alde Fryske Tsjerken), Nieuwehorne (PKN, Duurswoude (Hervormde kerk PKN), Makkinga (PKN), Elsloo (PKN), Oosterwolde (PKN en RK), Oldeberkoop (PKN), Beetsterzwaag (PKN), Olterterp (SAFT), de Knipe (Doopsgezinde kerk),Terwispel (Hervormde kerk PKN), Gorredijk (RK, PKN, Doopsgezind en Evangelische gemeente), Lippenhuizen (Hervormd PKN), Hemrik (Gereformeerde kerk en Witte kerk (Stichting), Kortehemmen (Hervormde kerk PKN) en Appelscha (PKN). De naam Liembultenroute werd losgelaten omdat er steeds meer kerken uit ZW Friesland mee gingen doen, dat gold ook voor op de Noard Westergoaroute (2005) en de Kerspelroute (2006), die nog wel onder hun oude naam in de gids werden opgenomen. Opvallend was de deelname van de kerk van de Vrijgemaakt Gereformeerde gemeente van Twijzel. Nieuw was de deelname van 5 kerken uit de Bildthoeke: uit Oudebildtzijl (plaatselijke Stichting), Vrouwenparochie (PKN), Sint Annaparochie (PKN), Sint Jacobiparochie (SAFT) en Minnertsga (PKN) In totaal deden 100 kerken dit jaar mee, een record. De kerngroep vergaderde intussen het hele jaar door, maar probeerde steeds meer taken aan regionale en plaatselijke commissies te delegeren. Naast het Friesch Dagblad zorgde nu ook de Leeuwarder Courant voor een goede wekelijkse berichtgeving. Ook de regionale en lokale kranten hielpen mee met de bekendmaking. De opening van Tsjerkepaad 2007 was in de RK kerk van Gorredijk. Pastoor Van Ulden verrichtte de opening van de Turfroute. Klaas Bruinsma las een gedicht voor dat hij speciaal voor deze gelegenheid had gemaakt. Na de opening kon er een fietstocht worden gemaakt langs verschillende kerken in de buurt met o.a. een bijdrage van het kerkkoor in de Hervormde kerk van Lippenhuizen o.l.v. Jan Andries Dijkstra.

Terug naar overzicht

Tsjerkepaad werkt samen met:
 
Copyright 2024: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl