Verhalen en belevingen

Geschiedenis Tsjerkepaad over 2009


05-10-2020

Voorwoord in de gids van de deputearre fan Fryslân en de geschiedenis over 2009.

Voorwoord in de Tsjerkepaadgids 2009 door Jannewietske de Vries, deputearre fan Fryslân:

Wolkom op it Tsjerkepaad. Talrike frijwilligers sette de doarren iepen, fertelle oer skiednis en hjoeddedei, soargje hjir en dêr foar in kopke kofje of tee, helpe om it ús allegear nei it sin te meitsjen. Ik woe harren en de organisatoaren en oare helpjouwers dêr tige tank foar sizze. It is och sa wichtich dat wy ek sels each hawwe foar al it moaie dat út Fryske lân biedt. It lânskip, yn safolle opsichten ek ús goud, de moaie doarpsgesichten en ek noch de hertlikheid fan minsken dy’t wer beseffe dat se yn ‘it bêste lân fan d’ ierde wenje of op besite komme. Dat alles makke diel út fan wat ik wol ‘de siel fan Fryslân neam. It tsjerkegebou, faak it beaken fan ‘hjir bin ik wer thús’, kin allinne mar bliuwe as wy mei elkoar wolle dat it bliuwt. Ek it tsjerkegebou is part fan de siel fan Fryslân.

Geschiedenis Tsjerkepaad over 2009:
Na afloop van Tsjerkepaad 2008 werden vragenlijsten gestuurd naar de contactpersonen van de deelnemende kerken, waarin gevraagd werd naar reacties, wensen of ideeën. De kerngroep wilde zoveel mogelijkheid betrokkenheid van de kerken zelf stimuleren en dit was één van de manieren om dat te doen. De uitkomsten van deze enquêteformulieren waren heel positief. De vrijwilligers die zich hadden ingezet kwamen met enthousiaste verhalen en wilden meestal graag een volgend jaar weer meedoen. Ze vertelden over de reacties die de bezoekers in de gastenboeken hadden opgetekend. Opmerkelijk was de groei van Tsjerkepaad, met 200 deelnemende kerken in Fryslân en tienduizenden bezoekers. Toch betekende deze groei ook dat er meer kosten moesten worden gemaakt. Er werd geprobeerd om alles zoveel mogelijk low budget te houden. Maar vanwege vergader- , reis-en en activiteitenkosten, moest er gezocht worden naar aanvullende subsidies, anders kwam Tsjerkepaad in de rode cijfers. In een vergadering van de RVK Fryslân werd over deze problematiek gesproken. De Leeuwarder Courant, met een verslaggever aanwezig op deze vergadering, berichtte de dag daarop: “Tsjerkepaad gaat aan zijn eigen succes ten onder”. Dat was niet helemaal waar, maar het was wel duidelijk dat het zo niet verder kon gaan. Daarom werd er vanuit de kerngroep contact gezocht met de provincie Friesland met de vraag om financiële ondersteuning. De provincie had zich ten doel gesteld om het bezinningstoerisme te stimuleren en besloot om groen licht te geven voor een substantiële bijdrage van € 10.500,-, voorlopig voor één jaar. Daarmee was Tsjerkepaad geweldig geholpen, maar dat betekende dus niet dat er kon worden gerekend op een jaarlijkse structurele ondersteuning van de provincie. Die moest ieder jaar opnieuw worden aangevraagd. Intussen gingen steeds meer kerken zich opgeven, in 2009 waren dat er al 240. Ze werden in de blauwe gids opgenomen met een foto, een beschrijving en openingstijden. De opening van Tsjerkepaad was dit jaar voor het eerst niet op de eerste zaterdag van juli, maar op de laatste zaterdag van juni. Dit was om tegemoet te komen aan de vele vrijwilligers die zich voor Tsjerkepaad inzetten en die op deze manier bij de opening aanwezig konden zijn. Vanaf de eerste zaterdag in juli gingen alle deelnemende kerken open. De opening was op 27 juni 2009 in de Martinikerk van Franeker. Na Het openingswoord van de voorzitter werd de eerste Tsjerkepaadgids van 2009 aangeboden aan Simi Sevenster, vrijwilligster in de kerk van Wier, en in haar als blijk van grote waardering voor alle vrijwilligers van Tsjerkepaad. Hindrik van der Meer zorgde met het Kwartettekoar voor een sprankelend muzikaal programma met Friestalige liederen uit o.a.Taizé en Iona. Gerrit van der Iest en Paulus Hettinga vertelden over de wandel- en fietstochten vanuit Franeker. De sluiting van Tsjerkepaad was op 12 september in de Groate kerk van Sint Jabik. Pastoor Jan Romkes van der Wal, als pelgrim verkleed, vertelde over de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, die vanuit Friesland hier gestart kon worden. Hij nodigde de aanwezigen uit om een gedeelte van deze route te lopen, of fietsen.

Terug naar overzicht

Tsjerkepaad werkt samen met:
 
Copyright 2024: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl