Fotogalerie

Fietstocht juli 2017 Dronrijp

Fietstocht juli 2017 Dronrijp

Kerken in de Kleasterrûntsjes van 2016.

Kerken in de Kleasterrûntsjes van 2016.

Kleasterrûntsjes 2016 Dokkum ( 23 juli)

Kleasterrûntsjes 2016 Dokkum ( 23 juli)

Klokkenstoelen in Fryslân

Klokkenstoelen in Fryslân

Mooie kerken in het Friese landschap

Mooie kerken in het Friese landschap

Opening Tsjerkepaad 2017 in Leeuwarden

Opening Tsjerkepaad 2017 in Leeuwarden

Rome en Reformatie 2017

Rome en Reformatie 2017

  

 

Credits: Powered by Henna4design.nl