Adressen kerken met beginletters L t/m N.

Alle kerken staan op alfabet. Er zijn 6 Regio's. Op de 6 pagina's is een evenredige verdeling gemaakt. Achter de plaatsnaam wordt de regio vermeld. (NO= noordoost; NW=noordwest; M= Midden; ZO= zuidoost; ZW= zuidwest; W= wadden) De knooppuntkaart is het uitgangspunt.

Indien er geen datums vermeld zijn onder het adres van de kerk, is de kerk opengesteld op alle zaterdagmiddagen in de Tsjerkepaad periode.
En indien er geen tijden vermeld zijn, is de kerk open van 13.30 tot 17.00 uur.

  Plaats Kerk Genootschap Adres Activiteit Website
  Langezwaag ZO Protestants Mattheustsjerke, 't Hou 9, 8404 GH.
Open op zaterdag en zondag in de Tsjerkepaad periode van 12.00 - 17.30 uur.

   ja
  Langweer ZW Protestant kerk, Oasingaleane 11,  8525 EL
Niet open: 1 september
   ja
  Leeuwarden M Rooms Katholiek Sint Dominicuskerk, Harlingerstraat 26, 8913 CE  ja  ja
  Leeuwarden M Rooms Katholiek Sint Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20, 8911 TJ
Open: woensdag en zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.
   ja   ja
  Leeuwarden M Doopsgezind Vermaning, Wirdumerdijk 18, 8911 CD
Ook open: vrijdags van 14.00 - 16.00 uur.
 ja  ja
  Leeuwarden M Stichting SAFT Dorpskerk, Huizum-dorp 67, 8934 BS
Open: t/m 14 september
 ja  ja
  Leeuwarden M Luthers Evangelisch Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28-30, 8911 KN.    ja
  Leeuwarden M Gereformeerd Gereformeerde Gemeente, Achter de Hoven 2c, 8933 AJ
Open van 13.00 - 15.00 uur
   ja
  Leeuwarden M Protestants Grote of Jacobijnerkerk, Jacobijnerhof 95, 8911 EN.
Dagelijks open: van 11.00 - 16.00 uur 
   ja
  Leeuwarden M Protestants Pelikaankerk, Pelikaanstraat 10, 8916 AG
Open: 17 augustus
 ja  ja
  Leeuwarden M Protestants Waalse kerk, Grote Kerkstraat 222, 8911 EG.    ja
  Lekkum M Protestants Sint Ceciliakerk, Tsjerkepaed 26, 9081 AT  ja  ja
  Lemmer ZW Protestants kerk, Kerkhof 1, 8531 JH.  ja  ja
  Lemmer ZW Rooms  Katholiek H Willibrorduskerk, achter Schans 47, 8531 DV    ja
  Leons NW Protestants Catharinakerk, Leons 1, 8833 KA.  ja  ja
  Lichtaard NO Stichting  SAFT Gertrudiskerk, Noardermieddijk 3, 9176 GE.    ja
  Lioessens NO Protestants Sint Petruskerk, Doarpsstrjitte 50, 9134 NP
Open: 1 september van 10.00 - 13.00 uur.
 ja  ja
  Lippenhuizen  ZO Protestants Piterkerk, De Buorren 30, 8408 HH
Open: t/m 31 augustus
   ja
  Longerhouw NW Protestants kerk, Buren 2, 8745 NB.
Open: 31 augustus, 14 september
   ja
  Lytsewierrum NW Protestants Gertrudistsjerke, Buorren 1, 8642 WG
Open: 24 augustus, 14 september
   ja
  Makkum NW Protestants Van Doniakerk, Kerkeburen 37, 8754 CG
Open: 31 augustus, 14 september
 ja  ja
  Mantgum M Protestants Mariakerk, Seerp van Galamawei 3, 9022 AA  ja  ja
  Marrum NO Protestants Godeharduskerk, Hegebuorren 17, 9073 HT
Open: 14 september
   ja
  Marssum NW Protestants H. Pontianuskerk, Buorren 20, 9034 HK
Niet open: 7, 14 september
   ja
  Menaam NW Protestants kerk, Skilpaed 2, 9036 MN    ja
  Metslawier NO Protestants Doarpstsjerke, Tsjerkebuorren 7, 9123 JT   ja  ja
  Midsland W Protestants Meslânzerkerk, Westerburen 2, 8891 GP.
Open: t/m oktober elke dinsdag rondleiding om 11.00 uur. Regelmatig open op woensdag van 11.00 - 12.00 uur. 
   ja
  Mildam ZO Protestants kerk galerij Mildam, Schoterlandseweg 37, 8454 KB
Open: alle dagen
 ja  ja
  Minnertsga NW Protestants Meinardskerk, Meinardswei 3, 9047 KD     ja
  Molkwerum ZW Protestants Lebuïnuskerk, Tsjerkestrjitte 14, 8722 HJ    ja
  Morra NO Protestants Sint Johanneskerk, Tsjerkestrjitte 12, 9135 PK
Open: 31 augustus, 7, 14 september
   ja
  Nes, Ameland W Protestants kerk, Kerkplein 1, 9163 HB
Open: de woensdagen van 14, 21 augustus van 10.00 - 17.00 uur.
   ja
  Nes, Ameland W RK H Clemenskerk, Kardinaal de Jongweg 33, 9163 HZ
Dagelijks open tot 1 december van 14.00 - 17.00 uur Mariakapel dagelijks open van 9.00 - 17.00 uur 
   ja
  Nes D  NO Protestants

Johanneskerk, Wâldwei 9, 9143 WX
Open: 7 september

   ja
  Nieuwehorne ZO Protestants kerk, Schoterlandseweg 38, 8414 LW  ja  ja
  Nijega ZO Protestants kerk, Kommisjewei 1, 9217 TL
Open: 7 september
  ja
  Nijeholpade ZO Protestants Heilige Nicolaaskerk, Kerkweg 7, 8475 EB
Open: 14 september
  ja
  Nijhuizum ZW Protestants kerk, Nijhuizum 7, 8775 XD.
Open: alle dagen (als Rustpunt)
   
  Nijland NW Protestants Nicolaaskerk, Tsjerkegreft 2, 8771 SJ.   ja 
  Noordwolde ZO Protestants kerk, Oldeberkoperweg 1, 8391 TB    ja

 

Credits: Powered by Henna4design.nl